Waarom deze Vereniging

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) is in 1999 opgericht en is in principe alleen vóór UNIFIL-militairen, Dutchbatt en Dutch Infantry Coy en hun familieleden. Te midden van het woud aan kleine organisaties vond men toen de tijd rijp voor een grote en vooral autonome club waar men elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt. De vereniging is ingeschreven in het Defensie Reünieregister Veteranenorganisaties en lid van het Veteranenplatform, de instantie waarbij alle veteranengroepen zijn aangesloten. Dit bevordert de onderlinge saamhorigheid, en komt belangenbehartiging ten goede.

 

NUV-HOME-1

 

Onder de vlag van 44 Pantserinfanterie-bataljon Johan Willem Friso dienden 8.675 Nederlandse militairen in Zuid-Libanon als leden van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). De meeste uitgezonden UNIFIL-militairen waren dienstplichtigen die van 1979 tot 1985 op vrijwillige basis in Libanon waren gestationeerd. Als zogeheten blauwe baretten zagen de militairen er op toe dat de verschillende partijen in Libanon niet met elkaar in gevecht raakten. Bovendien hadden zij als taak om vijandelijkheden te voorkomen in de bufferstrook ten noorden van de grens met Israël. In Libanon zijn negen Nederlandse militairen gesneuveld.

Aantal Leden
De Nederlandse UNIFIL Vereniging telt in augustus 2018: 1.315 leden/verzendadressen. Op Facebook hebben een groot aantal leden regelmatig contact met elkaar.

Belangenbehartiging
De belangenbehartiging van UNIFIL-lers als geheel, maar ook individueel, zien wij als zeer belangrijk. In dit kader zijn onze contacten met het Ministerie van Defensie, de Libanese Ambassade, de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV), het Veteranen Platform (VP), Veteraneninstituut ( VI) en de Basis (BNMO) belangrijk.

De NUV heeft een goede band opgebouwd met ons moederbataljon het 44 Pantserinfanterie-bataljon uit Havelte. Bij vele activiteiten van het bataljon, zoals herdenkingen, beëdigingen, de Bataljonsverjaardag, Regimentsdagen en oefeningen waaronder oefening Blauw koord, wordt de NUV uitgenodigd.

De NUV heeft voor de periode 2016 -  2020 vijf kernwaardes opgesteld die de basis vormt voor toekomstig beleid: 

Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een groot goed ervaren en is de basis van onze vereniging. De NUV ondersteunt dit door ontmoetingsmomenten te organiseren of te ondersteunen met faciliteiten. Lid zijn van onze vereniging moet voelen als 'thuis' komen, verbonden met 'toen en nu.' Het 'wij-gevoel' straalt trots uit, versterkt de onderlinge band en heeft een duidelijke en positieve uitstraling naar onze omgeving. Het draagt bij aan de herkenning en erkenning van UNIFIL als missie en onszelf als UNIFIL-veteranen. Iedere vijf jaar wordt door de NUV een grote landelijke reünie georganiseerd, in 2019 is de volgende.

Informatie en communicatie

Het is belangrijk om onze missie op de kaart te houden en te bewaren voor de toekomst. De NUV streeft naar een genuanceerd beeld van de missie, haar veteranen en hun ervaringen. Goede contacten en samenwerking met de pers/media, Defensie, ons eigen 44 Pantserinfanterie-bataljon RI JWF, orga­nisaties voor veteranen en bijvoorbeeld militaire musea zijn essentieel. Het verenigings­blad Dubbel Vier verschijnt eens per drie maanden en wordt breed gelezen! De vereniging heeft een eigen website en is actief op sociale media. Actueel nieuws over activiteiten, veteranenda­gen en veteranen in het algemeen dra­gen bij aan verbondenheid. De ambitie is om in de komende jaren te zorgen voor een database met gegevens van feiten en gebeurtenissen, namenlijsten, kaarten en foto's van posten, materieel en mensen etcetera.

Belangenbehartiging

Binnen de mogelijkheden die het be­stuur heeft, informeert de NUV instan­ties zoals Defensie, de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK, tevens belast met veteranenzaken), de Defensie om­budsman, politici, organisaties voor ve­teranen etcetera en stelt als dat nodig is de specifieke omstandigheden van onze veteranen aan de orde. We willen luis­teren naar dat wat er leeft en goede, functionele contacten hebben met onze leden en alle betrokkenen. In de komen­de vijf jaar wil de NUV uitgroeien tot de belangenbehartiger van én voor alle UNIFIL-lers.

Representatie

De NUV komt binnen haar mogelijkheden op voor de belangen van UNIFIL-lers. Daarbij streven wij naar herkenning, erkenning en waardering. Periodiek overleg vindt plaats met het Ministerie van Defensie, de politiek, RI JWF, het Veteranen Platform (VP), het Veteraneninstituut (VI), De Basis, gelijkgestemde veteranenorganisaties, het V-Fonds, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, en dergelijke.

Herdenken

Negen collega's hebben tijdens onze missie het hoog­ste offer gebracht: hun leven. Hun namen staan op het UNIFIL-monument in Havelte. UNIFIL-lers hebben daar het diepste respect voor. Zij en hun families/nabestaanden ver­dienen voor altijd ons respect en onze aandacht. Nabestaanden worden meer betrokken bij activiteiten. Wij geven zichtbaar blijk van respect door bij de jaarlijkse herdenkingen in Amsterdam, Loenen en bij het Monument in Havelte als eenheid of delegatie aanwezig te zijn. Betrokken, trots en representatief! UNIFIL-lers worden in toenemende mate gevraagd om te fungeren als erewacht bij een uitvaart met veteranen-eer van een overleden UNIFIL-ler.

Ondersteuning

Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) kent een nuldelijnsondersteuning component. Het VP is opgedra­gen de nuldelijnsondersteuning uit te voeren en voor de toekomst te ver­ankeren. Nuldelijnsondersteuning is steun dichtbij, UNIFIL-lers die dus andere UNIFIL-lers helpen. Op de website en in de Dubbel Vier staat een overzicht van de landelijke dekking van onze nuldelijnsondersteuners.

Bijgewerkt, 8 oktober 2018

Whe-dont-remember-the-Days-Only-the-Moments

 

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web