NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING

SECRETARIS

26 Maart 2012

 

CONCEPT VERSLAG

VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 24 MAART 2012

Aanwezig: 36 leden (zie bijvoegsel) en Charley

Afwezig met afmelding (waarvan er een machtiging heeft afgegeven): 7

Totaal 37 stemgerechtigde leden

Dit verslag volgt de daadwerkelijk gevolgde agenda en wijkt iets af van de concept agenda.

Bij het begin van de vergadering wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de gevallenen en de in het afgelopen jaar overleden collega Unifillers.

  1. OPENING DOOR DE VOORZITTER

Louis opent de vergadering, heet iedereen welkom. Hij gaat in op de vooruitgang die in het afgelopen jaar is geboekt, zoals nuldelijnszorg, subsidies die verkregen zijn en de verdere professionalisering van het bestuur. Hij bedankt de leden in het vertrouwen dat er in de afgelopen jaren in hem is gesteld. Hij wenst de leden succes toe en hoopt op een goede, vruchtbare vergadering.

  1. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA

De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat het agendapunt 14 (verkiezingen) naar voren wordt gehaald.

  1. NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en staan op de website.

 

  1. VERKIEZING VAN BESTUURSLEDEN

Louis vraagt de leden of er bezwaren zijn tegen het aanstellen van Erik Kuiper als bestuurslid voor Nuldelijnszorg en Sociaalfonds en het herverkiezen van Sjak Neelen als Penningmeester en Sjon Brands als bestuurslid Activiteiten en Materieel/Logistiek. Zij worden bij acclamatie aangesteld.

  1. INGEKOMEN EN UITGAANDE POST

Geen opmerkingen

6. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIES OVER 2011

Namens de KCC presenteert dhr Vogelaar de bevindingen. De commissie vindt het financierbeheer en de verantwoording prima en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De leden stemmen unaniem in.

7. FINANCIEN

7.1. De presenteert zijn verslag over het afgelopen jaar. Doordat we in 2010 een pas op de plaats hebben gemaakt en door diverse subsidies, staan we er goed voor. De komende jaren zal het zeer positieve resultaat dalen, omdat we dan veel uitgaven gaan doen voor activiteiten.

7.2. Naar aanleiding van een vraag over de bekostiging van de reünie 2014 antwoordt het bestuur dat we dat proberen te bekostigen uit de subsidie van Defensie en het V-Fonds en een beperkte bijdrage van leden en een iets hogere van niet leden. Een commissie moet dit verder uitwerken.

7.3. Opgemerkt wordt dat de Dubbel Vier erg veel kost. Volgens een eerdere enquête stellen de meeste leden echter geen prijs op een digitale versie. Toch gaat het bestuur na bij de leden, dmv een inlegvel in de Dubbel Vier hoe ze staan tegenover (gedeeltelijke) digitalisering.

7.4. De leden stemmen in met het verslagen en de begroting.

7.5. De leden stemmen in met de contributie voor het komende jaar: 26 Euro.

7.6. De voorzitter tekent het financieel verslag.

7.7. Dhr Ronald Bergkamp wordt benoemd tot nieuw lid van de KCC, nadat hij zich heeft voorgesteld.

 

8. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS EN COMMUNICATIE

De secretaris vult aan dat inmiddels een subsidie is ontvangen van het Veteranen Instituut en dat we van de Carnegie Stichting toestemming hebben gekregen om certificaten van de Wateler Vredesprijs te verstrekken. Het bestuur werkt uit hoe we dat het beste kunnen doen. Verder vermeldt hij dat het Veteranen Platform de Minister van Defensie zal adviseren om de zilveren roos ter beschikking te stellen voor alle partners van uitgezonden militairen. Verder geen opmerkingen, verslag is aangenomen.

9. MERCHANDISING EN LEDENADMINISTRATIE

91. Berry vertelt de leden over de stand van zaak m.b.t. merchandising. We springen er met een erg positief bedrag uit. Zie het financieel verslag. Op een vraag van een van de leden antwoordt hij dat de verkoop erg wisselend is. Van te voren valt niet te voorspellen welke artikelen verkocht worden en hoeveel.

9.2. Vwb de ledenadministratie vermeldt hij dat we 38 nieuwe leden hebben gekregen, 6 opzeggingen en dat we 85 leden hebben moeten royeren vanwege niet betalen van de contributie. Dit ondanks diverse brieven. Officieel hebben we nu 945 leden. Overigens heeft een deel daarvan de contributie voor het komende jaar nog niet betaalt, hetgeen kan leiden tot verdere royering.

9.3. Op een vraag antwoordt het bestuur dat we diverse acties hebben ondernomen om meer leden te krijgen, Ondermeer via de Checkpoint. Dit heeft niet tot aanzienlijke toename geleid. We zullen hier als bestuur verder induiken. We hebben ook contacten gelegd met mensen die opgezegd hebben, maar nauwelijks reactie gehad.

10. JAARPROGRAMMA EN MATERIEEL/LOGISTIEK

10.1. Sjon gaat in op het jaarprogramma en met name op Blauwkoord, De Dam, Prinsjesdag, Kl-dagen, Wageningen en geeft aan dat de aanmelding via de website kan. Daarop staat ook welke tenues vereist zijn. Op de Website komt een artikel met foto’s en een beschrijving en voorlichting over wat gewenst en toegestaan is. De werving voor de diverse activiteiten loopt.

10.2. Er ontstaat een discussie over toegestane medailles en tenues. Afgesproken wordt dat de te ontwikkelen badge mag worden gedragen op het veteranentenue. Voorts wordt afgesproken dat er toezicht moet komen op tenues bij defilés onder de Unifilvlag. Sjon stelt hiervoor een team samen.

10.3. Guus Theissen maakt bekend dat begin september de regio Limburg een soort bivak opzet, met daarin diverse activiteiten.

10.4. De secretaris verzoekt om steun voor het opzetten van meer regio”s en informatie over activiteiten die we vanuit de NUV zouden kunnen steunen.

11. NULDELIJNSZORG EN SOCIAALFONDS

11.1. Erik presenteert zijn ideeën en plannen voor de verdere uitrol van het nuldelijnszorgsysteem en de achtergronden ervan. We gaan kijken hoe we daar verder bekendheid aan kunnen geven en verder kunnen professionaliseren. Wellicht een themanummer van de Dubbel Vier en een aparte plek op de website. Zijn presentatie staat op de website. Na enige discussie wordt vanuit het bestuur benadrukt dat het uitrollen van het nuldelijnszorgsysteem is afgesproken in het Veteranenplatform als een speerpunt voor alle veteranenorganisaties. Overigens heeft de vorige ALV daartoe ook al de opdracht gegeven aan het bestuur. Er is dus geen vrijblijvendheid mogelijk. En terecht, daarvoor is de zorg voor de collega’s te belangrijk.

11.2. Opgemerkt wordt dat nuldelijnszorgers nu echt in beeld moeten komen als persoon en bij activiteiten. We gaan kijken hoe we dat doen, bijvoorbeeld foto’s op de site, een badge?? Op het niveau van het Veteranenplatform is men van plan informatie te gaan verspreiden naar bijvoorbeeld ziekenhuizen, GGZ en huisartsen, vooral om die zorgverleners en de partners van veteranen te bereiken.

12. REGLEMENT NUV

12.1. Er is geen commentaar gekomen op het concept reglement versie 15 februari, met uitzondering van de nieuwe commissie van beroep. Omdat dit commentaar vooral taalkundig is, wordt voorgesteld deze wijzingen op te nemen en in te stemmen met het aangepaste reglement dd 1 april. De vergadering stemt in.

12.2 Naar aanleiding hiervan vermeldt de secretaris dat de Commissie van Beroep nieuw leven is ingeblazen, met als voorzitter Jack Boerma en lid Jan van Halen. We zoeken nog een tweedelid.

 

13. REGLEMENT SOCIAALFONDS

Het reglement wordt zonder wijzigingen aangenomen

14. RONDVRAAG/WVTTK

14.1. Erik, vertelt de leden dat het 44e de enige originele VN YP 408 moet gaan inleveren en we er de niet rijdbare dummy YP uit het museum voor terug krijgen. Afgesproken wordt dat we hier tegen gaan protesteren.

14.2. Erik licht de vergadering in over de actie voor vervanging van de blinde geleide hond van Willem van Wierst. Op de website komt er informatie over het banknummer, waarop gelden kunnen worden gedoneerd.

15. SLUITING

Louis sluit de vergadering, bedankt de leden voor hun steun en wenst de leden en de vereniging veel succes in de toekomst. Hij krijgt een groot applaus. De secretaris neemt tijdelijk zijn taak in de functie van waarnemend/vice voorzitter waar. Vertelt de vergadering dat we een potentiële voorzitter hebben, maar die moet nog zijn agenda gaan vrijmaken. Hij bedankt Louis voor zijn langdurige inzet, vooral ook in moeilijke tijden met groot gebrek aan capaciteit en reikt hem een cadeau aan.

De wnd voorzitter sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor de jaarbijeenkomst.

Sjaak Duine

Secretaris

Deelnemers/ presentielijst ALV 2012

aantal

naam

Machtiging van

 

Baars Cees

 

 

Baas Henk

 

 

Bergkamp Ronald

 

Bovenlander Eric

 

5

Brans Sjon

 

 

 

Diestelhof Berry

Duine Sjaak

 

8

Geerts T.

 

 

 

 

Herman Helmut

 

Hessels Rick

 

 

Hofstra Erik

 

 

Ingen van Cees

 

13

Jansen Fred

 

 

 

Korstense Erik

 

 

Kuiper Erik

Peter van der Meulen

 

Lent van Hans

 

17

Lier van Bart

 

 

 

 

 

Mars Klaas

 

 

Mielen Peter

 

 

Neelen Sjak

 

21

Oliemeulen Chris

 

 

 

 

Pieters Hugo

 

Poel Ben

 

Ree van Wijnand

 

 

Remmen Jos

 

26

Romijn Ton

 

 

 

 

Saarloos Fred

 

 

Schoenmakers Henk

 

29

Spierts Richard

 

 

 

Theissen Guus

 

Thijssen Hans

 

32

Till van Erik

 

 

 

 

 

Verhaaf Henk

 

 

Verhoeven Louis

 

 

Vogelaar Cor

 

36

Vroomman Rene

 

 

 

 

 

Doorn van Charley

Fotograaf

 

Artikel serperator_NUV

Terug

 

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
Datum : 12 december 2018
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

logo lzv web