NUV_MOD_Statuten

 

Statuten Nederlandse UNIFIL Vereniging

INLEIDING
Het bestuur stelt zich ten doel om op een fatsoenlijke, transparante en vooral eerlijke wijze de belangen van Unifil Veteranen te behartigen. In deze statuten wordt getracht deze taak zo goed als mogelijk vast te leggen. Het zijn slechts regels. Uitgangspunt moet zijn: we komen er met zijn allen in goed overleg wel uit.

ARTIKEL 1
De Vereniging draagt de naam: Nederlandse UNIFIL Vereniging, in deze statuten aangeduid met de term: de Vereniging. Zij heeft haar formele zetel bij het 44 Pantserinfanterie Bataljon Johan Willem Friso op de Johannes Post Kazerne te Darp. Het correspondentie adres van de Vereniging bevindt zich op  het  adres van de secretaris van de Vereniging.

DOEL EN ACTIVITEITEN
ARTIKEL 2a
De hoofddoelen van de Het doel van de Vvereniging zijn:
1. het behartigen van de belangen van de leden. (Zie ook het  zoals dit in het hHuishoudelijk rReglement) is uitgewerkt;
2.  het onderhouden van contacten tussen de voormalige UNIFIL-militairen;
3. het zorg dragen voor de zogenaamde nuldelijnszorg.

ARTIKEL 2b
De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
1. het organiseren van activiteiten, zoals bijeenkomsten van leden;
2. het organiseren van reünies;
3. het uitgeven van een verenigingsblad;
4. het opzetten en onderhouden van een zorgsysteem.

DUUR
ARTIKEL 3
De Vereniging is opgericht op één (1) januari negentienhonderd negenennegentig (1999) en zij is aangegaan
voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 4
1. Lid van de Vvereniging is een iedereen die geplaatst is geweest en/of , casu quo in administratief onderhoud was
gesteld bij UNIFIL  en die zich hebben aangemeld bij het bestuur en daarna in het ledenregister zijn ingeschreven.
2. Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur door de ALV algemene vergadering tot erelid worden
benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten als de gewone leden, tenzij anders is bepaald.
3. Van het lidmaatschap zijn de personen die op grond van een zogeheten Major Offence voortijdig naar Nederland zijn gerepatrieerd, uitgesloten, tenzij het bestuur na onderzoek tot een andere slotsom is gekomen.

EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de Vereniging;
d. door ontzetting (royement).

2. Opzegging gebeurt als een lid niet kan voldoen aan de eisen verbonden aan het lidmaatschap, zoals die volgen uit het statuut of het huishoudelijk reglement.
3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of namens de Vereniging (bestuur) door het lid of door de Vereniging kan slechts schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken.

CONTRIBUTIE
ARTIKEL 6
1. De leden moeten jaarlijks een contributie betalen, die door de ALV  is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie
voor het gehele jaar verschuldigd.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van een contributie te verlenen.

BEGUNSTIGERS/DONATEURS
ARTIKEL 7
1. De Vereniging kent naast leden ook begunstigers (donateurs).
2. De begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich
verplichten om jaarlijks een door de ALV vastgestelde minimum bijdrage te storten.
3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de
statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel
verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR
ARTIKEL 8
1. Het bestuur bestaat maximaal uit zeven (7) meerderjarige personen, die door de ALV worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2. Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur of door ten minste 10 leden. De voordracht daartoe moet uiterlijk twee weken voor een ALV bekend worden gesteld en vergezeld zijn van een cv.
3. De ALV stemt in met een meerderheid van stemmen.
4. De Vereniging kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden rechten bedingen. De Vereniging kan krachtens besluit van de ALV genomen met een volstrekte meerderheid
van stemmen ten laste van de leden verplichtingen aangaan.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP EN SCHORSING
ARTIKEL 9
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst als daar gerede gronden voor zijn. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het bestuur of de ALV kan een bestuurslid schorsen. Een schorsing, welke niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door een ALV of Bijzondere Ledenvergadering, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf (5) jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor in principe maxiamaal 5 jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
b. door bedanken als bestuurslid.

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
ARTIKEL 10
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor
elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één (1) functie
bekleden.
2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid
anders wensen.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen
persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door de voorzitter en de
secretaris of notulist worden afgeprocedeerd.

VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 11
1. Het bestuur is  belast met het besturen van de Vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vier (4) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk in de Dubbel 4 de vacature bekend te stellen. In dien die niet snel word gevuld dient het een ALV te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de ALV voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bedrag of de waarde van tweeduizend vijfhonderd Euro niet te boven gaan. Bij bedragen die wel daarboven gaan wordt een ALV bijeengeroepen.
5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
voor een derde verbindt. Het bestuur dient voor dergelijke handelingen wel vooraf toestemming te
vragen aan de ALV. Deze regeling werkt intern. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de ALV voor het besluiten tot: I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, voor zover liggende buiten de reeds goedgekeurde begroting van het lopende verenigingsjaar. III. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleent bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden eveneens geen beroep worden gedaan.

7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit.
8. Bovendien kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris tezamen. In geval van ontsteltenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de
vereniging vertegenwoordigd door hun plaatsvervangers: penningmeester (vervanger van de voorzitter)
en een ander bestuurslid (vervanger van de secretaris).


REKENINGEN EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 12
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te
houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de ALV binnen vier (4) maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekeningen en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. a. De ALV kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee (2) leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts één maal herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de Vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien (10) jaar lang te
bewaren.


ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 13
1. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV (jaarvergadering) worden gehouden.
3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer;
a. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering.
b. Jaarverslag van de secretaris.
c. Jaarverslag van de penningmeester.
d. Verslag van de kascommissie.
e. Vaststelling van de begroting.
f. Vaststelling van de bijdragen.
g. Verkiezing bestuursleden.
h. Verkiezing leden van de kascommissie.
i. Rondvraag.
4. De ALV worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5. De ALV worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien (14) dagen.
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.


TOEGANG EN STEMRECHT
ARTIKEL 14
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden van de vereniging.
2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter
in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zij/haar partner of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15
1. Het ter ALV uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Alle besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen, tenzij in de Wet of Statuten andere bepalingen staan.
4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. Blanco zijn;
b. Zijn ondertekend;
c. Onleesbaar zijn;
d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. De naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
f. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één (1) naam bevatten;
g. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
5. Indien bij verkiezing van persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetgeen
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder biet is
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie die personen bij een
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen
twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel
verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één (1) der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ondergetekende, gesloten stembiljetten. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een
dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van
wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping
plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.

COMMISSIE VAN BEROEP
ARTIKEL 16
1. De Vereniging kent een Commissie van Beroep, bestaande uit drie (3) leden. De leden van de commissie worden door de ALV benoemd.
2. Een lid dat uit zijn lidmaatschap is gezet, kan tegen het betreffende bestuursbesluit beroep aantekenen bij de commissie van
beroep.
3. De Commissie van Beroep neemt zijn beslissing binnen zes weken nadat het beroep bij haar is binnengekomen, na het horen van het lid en het bestuur. 
4. De Commissie van Beroep beslist bij meerderheid van stemmen.
5. Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep eindigt door ontslag bij besluit van de ALV, door bedanken alsook door overlijden van de betreffende persoon.


OVERIGE COMMISSIES
ARTIKEL 17
De ALV is bevoegd één (1) of meer commissies in te stellen die met een bepaalde, bij het besluit te noemen, taak worden belast. De leden van de commissies worden door de AL benoemd en ontslagen.


VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
ARTIKEL 18
1. De ALV wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger, dit laatste slechts in bijzondere omstandigheden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en
dienen door de eerstvolgende ALV te worden vastgesteld.

 
STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 19
1. De statuten kunnen pas door een besluit van de ALV worden gewijzigd. Die wordt bijeen geroepen onder duidelijke en tijdige aankondiging dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping voor die ALV moet tenminste veertien (14) dagen bedragen. De voorgestelde statuten worden minmaal 14 dagen voor de ALV geplaatst op de website. 
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan een besluit worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Het in de leden 1 tot en 2 bepaalde is niet van toepassing, indien op de ALV alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een statutenwijziging treedt pas inwerking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.


ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 20
1. De Vereniging wordt ontbonden na besluit van de ALV. genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een
volgende te houden ALV alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden bijgesloten.
3. Bij oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming van de bepalingen daaromtrent in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het eventueel batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één (1) of meer door de ALV te benoemen doel.
6. Na ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7 . Een reden voor ontbinding kan zijn het ontbreken van leden die instaat zijn de Vereniging te leiden (vanwege leeftijd). In dat geval worden na/bij ontbinding de verantwoordelijkheden en taken overgedragen aan een instituut of onderdeel van Defensie dat logischerwijs en/of bij aanwijzing deze taak op zich zou moeten nemen. De voorkeur gaat daarbij uit naar het Regiment Infanterie Johan Willem Friso.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT, LIJST RELEVANTE BESLUITEN
ARTIKEL 21
1. De ALV kan een huishoudelijk reglement en/of een lijst van relevante besluiten vaststellen.
2. Wijziging van de in sub 1 bedoelde regels gebeurt bij besluit van de ALV.
3. Het huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 22
In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of besluitenlijst niet voorzien, alsmede ingeval van geschillen omtrent uitlegging of toepassing van deze statuten, huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst beslist het bestuur. Daarbij laat zij zich leiden door de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, fatsoen en vooral het onderkende belang van de leden. Het bestuur stelt de leden in kennis van besluiten die niet waren voorzien in staturen of een reglement.

 

 

 

pdf

Download

 

Whe-dont-remember-the-Days-Only-the-Moments

 

Terug

 

Laat reactieformulier zien

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Datum : 13 maart 2018
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

logo lzv web