NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING

Secretaris, 1 februari 2014, update 24-12-2017

 DE STRUCTUUR VAN DE VERENIGING

Bestuur

Volgens de statuten kent het bestuur een omvang van maximaal 7 leden. Omdat er geen dringende en/of andere redenen zijn om de statuten te wijzigen, houdt het bestuur zich hier voorlopig aan. Echter doordat in 2012 een 7e bestuurslid is toegevoegd vanwege nuldelijnsondersteuning en we alle activiteiten beter willen gaan coördineren, is het bestuur tot de slotsom gekomen om binnen de regels van de statuten, de structuur enigszins te wijzingen.

In 2012 is het bestuur (o.a. na diverse contacten met leden) tot de conclusie gekomen dat het pas goed kan inspelen op de behoefte aan nuldelijnsondersteuning, de behoefte aan (regionale) activiteiten en de behoefte aan een betere uitvoering van de hoofdactiviteiten, als er in het bestuur een coördinator/aanstuurder komt voor alle activiteiten. Het gaat dan om bundeling van publiciteit, merchandising, ceremonies, de  inzet van het bestuur zelf bij activiteiten, verder om nuldelijnszorg en ledenwerving.

Dit moet een volwaardige bestuursfunctie zijn.  Net zoals bij communicatie en bij nuldelijnsondersteuning gaat het om de hoofdactiviteiten van de NUV. Omdat het bestuurslid communicatie aftreedt ontstaat een vrije plek. Hij zal worden vervangen door een commissielid belast met de Dubbel Vier en eventueel een commissielid belast met de website en Facebook.

In 2012 is afgesproken dat de NUV een regionale structuur opzet. Dat proces is nog niet afgerond. Activiteiten die in een regio moeten plaats vinden zijn:

 • lief en leed en taken in het kader van het Sociaalfonds;
 • het bestuur representeren bij activiteiten in een provincie of regio;
 • activiteiten in een regio opzetten en/of stimuleren;
 • contact onderhouden met regionale en provinciale leden en het bestuur informeren over wensen, mogelijkheden en ontwikkelingen;
 • werven van nieuwe leden en sponsors;
 • optreden als klankbordgroep.

Naast de regiostructuur wordt er een nuldelijnsondersteuningssysteem opgezet. Het zijn twee verschillende structuren met een andere taak, maar verwacht wordt wel dat zij samenwerken.

Belangrijk is dat de kwaliteit van de vertegenwoordigers is afgestemd op de inzet. Vrijwilligheid gaat dus niet boven alles. Nader moet worden bezien of gezien de verwachte werkzaamheden en het aanbod van geschikte vrijwilligers in elke provincie een vertegenwoordiger mogelijk of nodig is. Indien dit niet het geval is, worden er (ook) regionale vertegenwoordigers aangesteld die meerdere provincies onder zich hebben.

Commissieleden, medewerkers

 1. De regionale/provinciale vertegenwoordigers en nuldelijnsondersteuniers zijn GEEN bestuursleden, maar vertegenwoordigers van de NUV. Daar waar zij namens het bestuur optreden  wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 2. De regionale/provinciale vertegenwoordigers en nuldelijnsondersteuners krijgen vergoeding van reiskosten en een (beperkte) vergoeding voor overige onkosten. Bij activiteiten die een vertegenwoordiger gaat opzetten namens of met instemming van de NUV worden afspraken gemaakt over  project/activiteitenbudgetten.
 3. De regionale/provinciale vertegenwoordigers en nuldelijnsondersteuners worden in het najaar van elk verenigingsjaar uitgenodigd voor een vergadering met het bestuur waarin problemen, ontwikkelingen en mogelijkheden worden door gesproken. Commissies
 4. Het bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies en raden:
 • Kascontrole commissie (jaarlijks instellen tijdens de ALV);
 • Redactiecommissie (oprichten)
 •  Website en Internet Commissie
 • Commissie van Beroep
 • Commissie Nuldelijnszorg
 • Regionale Commissie (in oprichting)

Uitvoering

Dit plan wordt   besproken in de ALV van maart 2013

De taakverdeling vanaf nu is in grote lijnen

Wie

Hoofdtaak in het bestuur

Neven-verantwoordelijkheden en afgeleide taken

Yeb Jan Joustra

Voorzitter

Plv Lid Veteranen Platform, Plv lid Regimentsraad

Contacten, media

Verdi van Hilten

Secretaris

Lid Regimentsraad Lid Veteranen Platform, 44 PIB

Plv voorzitter

Relatie met DICs en reünie verenigingen

Relatie met andere veteranen organisaties,Irish Unifil Asociation

Sjak Neelen

Penningmeester / ledenadministratie

2e Plv voorzitter

Liaison officier UNIFIL marching Group

Inhoud website

Joop Hoek

Activiteiten

Coördinatie van alle activiteiten

Opzetten en uitvoeren van de jaarkalender

Materieel Logistiek

Onderhouden regionale structuur

Joop Hoek

Bestuurslid ceremonies

Verantwoordelijk voor activiteiten zoals: Loenen, Havelte, De dam, Blauwkoord, Wageningen.

Berryhof Diestel

Bestuurslid merchandising

Merchandising  

vacature

Erik Kuiper

Sjak Neelen

 

Hans van Lent

Hoofd communicatie

Commissie DV

Commissie website bestaande uit;

Pieter Mielen, Bartt van Lier, Dick Bronder

Commissie facebook

Communicatie

Hoofdredacteur Dubbel 4

Lay out website

 

Beheerder facebook/twitter

Cees van Ingen

Nuldelijnsondersteuning

 

Nuldelijnszorg en Sociaalfonds

 

 

 

 

 

 

 

Artikel serperator_NUV

Terug

 

Laat reactieformulier zien

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web