Nuldelijnsondersteuning NUV / Buddy Support

  

Wat is nuldelijns ondersteuning oftewel buddy support?

Sommigen van onze collega’s hebben hulp, aandacht, of een luisterend oor nodig. Bij alle militaire operaties of uitzendingen blijkt dat niet alle mensen de ervaringen goed hebben verwerkt of juist in de problemen zijn gekomen.

Nuldelijns ondersteuning ook wel buddy support kan worden gegeven door kameraden, familieleden en andere vrijwilligers. Wij als veteranen, kameraden zijn er ook voor om collega’s zo goed mogelijk te helpen. Nuldelijns ondersteuning is zorgzaam zijn naar elkaar. Het is geen professionele hulpverlening, maar een vorm van buddy support, zeg maar de Kameradenhulp van ZHKH. Het is dichtbij, laagdrempelig en kent vele vormen van zorg, van een luisterend oor tot hulp bij een verhuizing o.i.d.

Wanneer zorgzaam naar bezorgd gaat, moet er doorgeleid worden naar de reguliere zorg.

Nuldelijns ondersteuning is een speerpunt van het nieuwe Nederlandse veteranenbeleid, op basis van kameraadschap. Ervaringen met oudere veteranenverenigingen hebben geleerd dat Nuldelijnszorg ondersteuning signalerend is, preventief werkt en daardoor effectief is. Nuldelijns ondersteuning is warm, laagdrempelig en onbedreigd. Dat laatste wil zeggen dat onze Nuldelijns veteranenhelpers niet ingekapseld zijn in organisaties waaraan zij verantwoording moeten afleggen en adviezen moeten uitbrengen over bijvoorbeeld toelages. De veteranenhelpers kunnen ook helpen om omstandigheden uit te leggen aan partners/dierbaren.

In 2011 is besloten een systeem voor een NUV Nuldelijns  veteranenhelpers op te zetten. De plannen zijn tijdens de ALV van 26 maart 2011 aan de leden voorgelegd. De Algemene Leden Vergadering NUV is hiermee akkoord gegaan. 7 november 2011 was de kick-off vergadering, per       1 januari 2012 is de NUV Nuldelijnszorg officieel van start gegaan.

Bestuur NUV en fondsenwerving

Voor de Nuldelijns  ondersteuning is een verantwoordelijk bestuurslid gekomen en het is als aparte commissie toegevoegd aan het bestuur.

De NUV zorgt voor voldoende middelen om dit beleid te ondersteunen.

Nuldelijns ondersteuinig – Veteranenhelpers

Het zijn Libanonveteranen en bij voorkeur ook NUV leden met het hart op de goede plaats, met enige tijd tot hun beschikking en die niet geremd worden door eigen problemen. Geen profs, maar mensen die op vrijwillige basis bereid zijn om op cursus te gaan, vervolgens enige jaren als vrijwillige veteranenhelper aan de slag te gaan en goede mogelijkheden hebben snel te reageren. Die zowel reactief als proactief aan de slag zullen gaan.

De NUV Nuldelijns veteranenhelpers hebben een opleiding ‘Nuldelijns Veteranenhelper’ van twee keer twee dagen gevolgd op De Basis in Doorn. Zodra zij de opleiding hebben afgerond, ontvangen zij van de NUV een mobiele telefoon voor hun Nuldelijns werkzaamheden. Dit nummer wordt bekend gemaakt via de website NUV en de Dubbel Vier.

Per jaar zijn er een paar bijeenkomsten om met elkaar te ervaringen uit te wisselen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van (Nuldelijns)ondersteuning door te nemen.

Eventuele vervolgtrainingen zullen ook worden aangeboden.

Regio’s

Aan de hand van de woonplaatsen van de in 2011 opgeleide vrijwilligers is tot een regioverdeling gekomen (zie onderstaand plaatje). De NUV stelt tevens in verschillende regio’s vrijwilligers aan, die voor de NUV regionaal werk kunnen doen. Het is van belang dat deze regiomedewerkers en de Nuldelijns veteranenhelpers elkaar weten te vinden en waar mogelijk gaan samenwerken. Ook de verschillende veteraneninloophuizen ontvangen veteranen. Het is derhalve ook goed als deze inloophuizen de NUV Nuldelijns veteranenhelpers NUV kennen en weten te bereiken.

Voor de namenlijst van de Nuldelijnsondersteuners verwijzen wij naar de andere pagina met actuele namen en telefoonnummers. KLIK HIER

NUV Nuldelijns veteranenhelpers op de kaart 2012

 kaart-buddy-support

 

buddy-baret

NUV Regiovrijwilliger

buddy-ster

NUV Nuldelijns veteranenhelper

buddy-ster-groen

NUV Nuldelijns veteranenhelper nieuw aangemeld (opl. sept.2012)

  

  

  

  

  

 

Bestuurslid NUV commissie Nuldelijnszorg

Cees van Ingen  mbl. 06-24166879      e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Toegevoegd adviseur Nuldelijnszorg

Erik van Till                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.         06-24145149

Nederlandse UNIFIL vereniging

Nuldelijns                    Begrippenlijst

 

 

Nuldelijns ondersteuning (Buddy Support)

Is de organisatorische term voor niet professionele zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en familie. (een niet uitputtende lijst: 1. Zorg van directe relaties 2. Kameraadschappelijke zorg 3. Georganiseerde vrijwillige individuele zorgverlening 4. Geestelijke verzorging 5. Georganiseerde zorg in Nuldelijnslocatie zonder loketfunctie 6. Georganiseerde zorg in Nuldelijnsorganisatie met loketfunctie waaraan professionele dienstverleners zijn toegevoegd 7. Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Nuldelijnszorg door landelijke belangenorganisaties)

1e lijnszorg

De organisatorische term voor alle professionele zorg die een breed gebied bestrijkt en die direct toegankelijk is voor de patiënt. Deze zorg wordt geleverd door professionele zorgverleners en staat iets meer op afstand.

2e lijnszorg (gespecialiseerd) 

De organisatorische term voor alle professionele GGZ zorg (klinische psychologen en medische specialisten), met een gespecialiseerd karakter (zijnde intensieve traumabehandeling in deeltijd en klinisch, of aanvullend gespecialiseerde zorg op het gebied van verslaving en forensische problematiek). Is de organisatorische term voor professionele zorg die een deelgebied bestrijkt en waar een verwijzing voor nodig is. De hulp is meestal ambulant. De zorgverleners zijn in principe niet rechtstreeks te benaderen.

3e lijnszorg

De organisatorische term voor alle professionele zorg waarbij de cliënt wordt opgenomen in een instelling en waarbij sprake is van supergespecialiseerde zorg.

 

Buddy Support

Is de organisatorische term voor niet professionele zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en familie. Zie verder Nuldelijnszorg.

Buddyzorg

Biedt steun en begeleiding aan mensen die ernstig ziek zijn, een chronische en / of levensbedreigende aandoening hebben. Buddyzorg is er op gericht om de mogelijkheden, de daadkracht, de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van de cliënt te versterken.

Dienstslachtoffers

(ex) militairen die in en door de uitoefening van de militaire dienst lichamelijk of psychisch beschadigd zijn geraakt.

Disk

website met informatie voor veteranen de DIgitale Sociale Kaart

E-omgeving

Wereldwijd netwerk van computers van bedrijven, instellingen en particulieren. Maakt onderlinge communicatie mogelijk (informatie, zoeken en berichten).

 

 

 

 

 

 

Hulp

Is de materiële of financiële steun die belangeloos of tegen betaling wordt verleend aan een organisatie, gemeenschap of groep; geven van raad, verzorging of steun, assistentie, handreiking, bijstand, medewerking, ondersteuning, steun, ruggensteun.

Hulpverlener

Iemand die als beroep medische, geestelijke of maatschappelijke hulp verleent. Iemand die een beroep uitoefent in de professionele hulpverlening.

Inloophuis (publieke functie/rechtspersoon)

Een meestal publiekelijk, vrij toegankelijke ruimte voor veteranen e.a. om tegemoet te komen aan behoeften van deze doelgroep. Locatie met bepaalde (huiselijke) infrastructuur met vrije inloop op vastgestelde tijden waar mensen met elkaar in gesprek kunnen komen en waar Buddy Support aanwezig is. In inloophuizen kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals huiskameractiviteiten, informatieoverdracht, (re)creativiteitssessies en bewegingsactiviteiten. Tevens kan in het inloophuis over persoonlijke problemen worden gepraat. Inloophuizen bestaan vaak alleen maar dankzij sponsors en/of ondersteuning van en door vrijwilligers. De activiteiten die uitgevoerd worden zijn gebaseerd op een beleidsplan en reglementen.

Lotgenotencontact

Contact tussen mensen met een bepaalde handicap, aandoening of problematiek, ter ondersteuning van elkaar; contact (al dan niet georganiseerd) tussen mensen die dezelfde ervaringsachtergrond hebben en die vanuit een bepaalde gemeenschappelijke behoefte ondersteuning vinden bij elkaar.

Loketfunctie

De term voor de professionele hulp die beschikbaar wordt gesteld door de professionele hulpverlener/hulpverleningsorganisatie waarop een beroep kan worden gedaan door de hulpvrager.

Mantelzorg

De zorg van huis-, buurt- en lotgenoten voor elkaars gezondheid, het elkaar helpen en bijstaan; zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is.

Nuldelijnscentra

Worden onderverdeeld in veteranecafés, veteranenhuiskamers, inloophuizen en veteranencentra. Ook ontmoetingscentra.

Postactieven

Alle Defensiemedewerkers die de Defensieorganisatie hebben verlaten.

Professioneel

Is behorend bij een beroep, conform de eisen die de beroepsgroep hanteert.

Professionele zorg

Is alle zorg die beroepsmatig wordt verleend.

Relatie

Is een persoon die op enigerlei wijze in verhouding staat tot een ander persoon. Echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en bloed- en aanverwanten in eerste en tweede graad van de militair of veteraan.

Thuisfront

De in het integrale zorgconcept benoemde relaties van de militair waarvoor ondersteuning en thuiszorg verzorgd wordt.

 

Thuisfrontzorg voor veteranen

Het geheel aan maatregelen en voorzieningen in het kader van de waardering, erkenning en zorg voor de relaties van de veteraan.

Veteraan

De gewezen militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koningrijk heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties. Met de aangenomen Veteranenwet 2011 wordt de definitie verruimd naar actief dienende militairen die aan een vredesmissie hebben deelgenomen.

Veteranencafé

Erkende horecagelegenheid, welke op bepaalde tijden toegankelijk is voor veteranen en aanhang, geïnitieerd door veteranen. Geen sprake van georganiseerde Nuldelijns zorg.

Veteranencentrum/Dienstverlenend centrum voor veteranen

Centrum voor maatschappelijke ondersteuning en voorlichting op lokaal en regionaal niveau. Hier informeert men bezoekers en (bege)leidt hen naar gepaste zorg- en dienstverlening in het centrum of elders. Dit kan zijn hulp en/of dienstverlening in het kader van vragen en problemen van de bezoekers. Kunnen een bijdrage leveren aan re-integratie en rehabilitatie activiteiten en aan werk- en opleidingsbemiddeling voor de doelgroep. Kunnen een werkervaringsplek bieden, ruimte voor vertegenwoordigers van 1e lijns en 2e lijns functionarissen en tijdelijke opvang in het kader van Nuldelijns zorg (Buddy Support).

Veteranenhuiskamer

Privé initiatief, niet reglementair. Gedeelte van een gebouw dat een sociaal karakter heeft / privé woning, met als kenmerk het bevorderen van contacten tussen individuen en/of groepen gericht op ontspanning en/of kennismaking. Tevens kan hier over persoonlijke problemen worden gepraat.

Zorg

Wat je doet voor iemand die hulp of aandacht nodig heeft: bekommering, verzorging, bekommernis, bewaking, onderhoud, oppas, toezicht, voorziening, toewijding, aandacht, inzet, oplettendheid, zorgvuldigheid.

Zorgmijder

Persoon met psychosociale of psychiatrische problemen die niet of nauwelijks te motiveren is voor behandeling.

Zorgverlener

De term die alle professionelen of instellingen omvat die in de ruimste zin van het woord zorg bieden.

Zorgverlening

Het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft.

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan de stuurgroep VP Nuldelijnszorg                                                                                 november 2011

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web