CONCEPT Agenda ALV zaterdag 23 maart 2024

Image

Concept Agenda

Algemene ledenvergadering Nederlandse UNIFIL vereniging.


Datum: zaterdag 23 maart 2024


Locatie: Echos Home,
Otterloseweg 12-A, 6732 BS Harskamp

Aanvang 10.00 uur – inloop vanaf 09.30 uur,

aanvang Appèl is: 09:50 uur

Voorafgaand aan de vergadering zal er een kort herdenkingsmoment plaatsvinden om de ons ontvallen maten te herdenken. Neem hiervoor uw Blauwe Baret mee.

1. Opening door voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag ALV 22 april 2023

4. Ingekomen en uitgegane stukken welke behandeling behoeven

5. Financieel verslag 2022

Verslag kascontrole commissie 2023 Vaststellen financieel verslag 2023

6. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.

  • Rene Vroomman (voorzitter)

  • Pieter Mielen (2e lid),

  • vacant (3e lid)

We zoeken nieuwe leden.

7. Begroting 2024 Vaststellen begroting

8. Jaarverslag secretaris 2023.

9. Bestuursverkiezing

A. Voorstellen en benoeming Rien Geurts als bestuurslid.

B. Tegenkandidaten en eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden tot 10 dagen voor de vergadering bij de secretaris.

10. Stand van zaken activiteiten (mondelinge toelichting)

• Verslag activiteiten

• 4 en 5 mei herdenkingen/viering • Landelijke Veteranendag 2024

11. Stand van zaken merchandising

11. Stand van zaken merchandising

12. Stand van zaken website / Facebook en overige communicatie (mondelinge toelichting)

13. Stand van zaken Dubbel 4 (mondelinge toelichting)

14. Reünie 2024 (mondelinge toelichting voortgang en stavaza)