Protocollen bij het stemmen over personen

LOGO NUV NIEUWNB de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn aangegeven

 1. Soms is het nodig dat de leden hun oordeel moeten geven over een onderwerp of over een persoon. In alle gevallen gaat de voorzitter na of er gestemd moet worden. In-dien dat het geval is en er gestemd moet worden over een persoon, dan is het navolgende protocol van toepassing.
 2. Alle besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen, tenzij in de Wet of Statuten andere bepalingen staan.
 3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één (1) der stemgerechtigden zulks een schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijk stemmen geschiedt bij ongetekende, gesloten stembiljetten. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
 4. Aan de hand van de presentielijst wordt vastgesteld hoeveel stemgerechtigde leden aanwezig zijn ter vergadering. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, welk lid echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Dat lid moet dit echter wel schriftelijk of per email laten weten aan de secretaris, voor de vergadering.
 5. De voorzitter van de vergadering wijst twee stemopnemers aan, zijnde geen bestuursleden of personen waarover wordt gestemd.
 6. Aan de stem opnemers worden blanco stembiljetten uitgereikt zoals vastgesteld aan de hand van de presentielijst en aan de bezitters van de aanwezige originele machtigingen die aan de presentielijst worden aangehecht. De stemopnemers reiken de blanco biljetten uit aan de stemgerechtigde. Op de stembiljetten worden de namen vermeld van de kiesgerechtigde met daar achter de vermelding voor of tegen. Een voor stem is voor het voorstel en een tegen stem is tegen het voorstel.
 7. Als een stemming al voor de vergadering waarschijnlijk lijkt, kan de secretaris al vooraf gaande aan de vergadering stembiljetten maken, met de namen van de te kiezen personen er op. Die biljetten zijn zodanig gemaakt dat op geen enkele wijze na de stemming kan worden herleid wie de stem heeft uitgebracht.
 8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:  a. Blanco zijn;  b. Zijn ondertekend;  c.Onleesbaar zijn;  d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen;  e. De naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;  f. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één (1) naam bevatten;  g. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 
 9. De stem opnemers halen de dichtgevouwen stembiljetten op, en inventariseren de uitslag. 
 10. De uitslag wordt bekend gemaakt aan de aanwezige kiesgerechtigde leden doormiddel van een mondeling verslag ten overstaan van de voorzitter van de vergadering. Het verslag bevat onderstaande gegevens;  a. aantal uitgebrachte stemgerechtigde leden;  b. aantal uitgebrachte voor stemmen op een persoon waarover een verkiezing is gehouden;  c. het aantal tegen stemmen;  d. het aantal ongeldige stemmen.
 11. De voorzitter vat de uitslag samen. Als er van uit de vergadering geen bezwaren tegen de uitslag worden ingebracht, is de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld. De secretaris legt dit vast in zijn notulen.
 12. De stemopnemers vernietigen hun vastleggingen en de aan hen ter hand gestelde stembiljetten