Terugkijken naar de ALV 2023

Definitieve agenda Algemene ledenvergadering Nederlandse UNIFIL vereniging.

Datum: zaterdag 22 april 2023
Locatie: Echos Home, Leuvenumseweg 68 te Ermelo
Aanvang 10.00 uur – inloop vanaf 09.30 uur.  

Voorafgaand aan de vergadering zal er een kort herdenkingsmoment plaatsvinden om de ons ontvallen maten te herdenken. Neem hiervoor uw Blauwe Baret mee.

Agenda ALV 22 april 2023

 1. Opening door de voorzitter a.i.
 2. Doornemen van de getekende presentielijst van aanwezigen leden en vaststellen aantal stemgerechtigden inclusief machtigingen. 
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen van de ALV of BLV
  Notulen ALV 14-05-2022
  Notulen BLV 27-11-2021 
  Notulen ALV 03-07-2021
  Notulen ALV 14 mei 2022
  Notulen ALV 03 juli 2021
 5. Ingekomen en uitgegane stukken welke behandeling behoeven
  Voorstel van de commissie waarderen en belonen van 1 april 2023.
  Benoeming tot erelid van de NL UNIFIL Vereniging conform artikel 4 lid 3
  Stemming door de leden op de ALV m.b.t. dit voorstel Uitreiking gouden NUV speld en certificaat
 6. Financieel verslag 2021 en 2022
  De rapporten zijn op papier uitgebracht. Ze liggen vanaf de inlooptijd voor u ter inzage. Ze worden staande de vergadering toegelicht door de penningmeester a.i.
 7. Verslag kascontrole commissie Rapportage over 2021 Rapportage over 2022
  Verslag kascommissie NUV 2021
  Verslag Kascommissie NUV 2022 definitief
 8. Begroting 2023
  De begroting 2022 zit in het financieel verslag 2021.
  De begroting 2023 zit in het financieel verslag 2022 opgenomen. Zie agendapunt 5.
  De begroting 2023 wordt gepresenteerd door de penningmeester a.i.
 9. Jaarverslag secretaris
  Wordt gepresenteerd door de secretaris Daan van der Graaf Jaarverslag secretaris NUV 2022
 10. Bestuursverkiezing
  Er hebben zich een aantal nieuwe kandidaten gemeld die we voor een bestuursfunctie die we  als bestuur aan u voorstellen. Tegen kandidaten of kandidaten voor de vacante functies kunnen zich aanmelden tot 48 uur voor de vergadering bij de secretaris. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  Voorzitter  : Ronald Bergkamp 
  Vicevoorzitter  : Rob Deckers
  Penningmeester  : Sjak Neelen
  Externe commissies S4  : Joop Hoek
  Bekijk het stem protocol Wij zijn nog op zoek naar leden voor de functies die nu nog vacant zijn. Dat betreft secretaris, communicatie S6 en interne commissies S1.
  We gaan deze vacatures in de komende periode opvullen.
 11. Activiteiten door en voor de vereniging Verslag Joop Hoek Activiteiten
  a. Sociaal fonds en de draagploeg Verslag Joop Hoek Geschiedenis sociaalfonds en de werking ervan
 12. Merchandising van de vereniging webwinkel en winkel bij veteranen evenementen Berry en Wilma Diestelhof zijn bij de reünie van DIC IV in de Echos Harskamp.
  Verslag door Sjak Neelen
 13. Website Nederlandse UNIFIL Vereniging en de Facebook pagina van de Nederlandse UNIFIL Vereniging
  Verslag van de webmaster Bert Lammerts van Bueren die onze website heeft gebouwd en onderhoud. Hij plaatst berichten en houdt zich bezig met speciale zaken op onze website
  Verslag van Pieter Mielen die berichten op de website plaats en de FB berichten plaatst op onze verenigingspagina
 14. Dubbel 4 De laatste kwartaal zending bestond uit een oplage van 1412 adressen.
  We zijn dringend op zoek naar leden in de redactie, fotografen en verhalenschrijvers. Erik Kuiper de hoofdredacteur is wegens ziekte niet aanwezig. Maar hij heeft wel een verslag voor jullie. De Dubbel Vier april 2023 ligt een dezer dagen op je deurmat. Voor een eerste indruk kijk op de vaste plaatst op de website.
 15. Reünie 2024 Wilko de Vogel is op de ALV helaas verhinderd. Hij is druk bezig met het draaiboek en met diverse partijen aan het sparren over ideeën, deelname , mogelijkheden en beschikbaarheid van tijd. In de volgende DV wil hij al verslag doen van zijn organisatie en plannen. Wil je mee helpen meld je dan bij de voorzitter of reageer op de berichten die nog gaan verschijnen. Voor deze  ALV en in de volgende Dubbel Vier willen we een oproep doen naar kandidaten voor het Stichting bestuur, een secretaris, een penningmeester en heel veel verschillende vrijwilligers om de volgende stap te zetten; het oprichten van de stichting. Ook zijn alle ideeën welkom.
 16. a. Rooster van aftreden commissie van beroep, Waarderen en belonen, bestuur Roosters van aftreden Procedure CVB Toetsing waarderen
  b. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie. Aftredend Cor Vogelaar en Han Jenster. In de Covid-19 periode zijn KCC leden blijven zitten of zijn KCC leden om een andere reden niet meer beschikbaar. U kunt zich vooraf bij de secretaris melden of tijdens de ALV met hand opsteken. De leden tijdens de ALV kiezen.We zoeken twee nieuwe commissieleden voor de functie voorzitter KCC (vacant), 1e lid KCC (Ronald Bergkamp)  en 2e lid KCC (vacant). De volgorde van functie is tevens de zittingstermijn waarin je weer aftreedt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting van de vergadering

Afhankelijk van de voortgang van de vergadering, kan deze rond 12.30 uur onderbroken worden voor de lunch. Na de lunch zal de vergadering voortgezet worden. Na de vergadering is er gelegenheid voor een informeel samenzijn. In verband met de afspraken inzake de lunch: OPGEVEN bij de secretaris voor 17 april 2023