UITNODIGING EN AGENDA ALV OP ZATERDAG 3 juli 2021

ONDER HET GROOTSTE VOORBEHOUD IVM ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT CORONA.

I.v.m. de te nemen maatregelen bij Hotel Restaurant Theater Figi is aanmelding voor de ALV VOORAF VERPLICHT!! Dit kunt u doen door voor 30 juni 2021 een email te sturen naar; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De gereserveerde ruimte voor de ALV is  afgeleid van het aantal leden dat de afgelopen jaren heeft deelgenomen. De ruimte is afgestemd op dit aantal met daarbij in acht genomen de toepasbaarheid van de coronaregels. Tussentijdse verruiming van de coronaregels betekent dan ook verruiming van het aantal plaatsen op de locatie. Bij een overgrote opkomst van de leden zullen we in overleg gaan met het zaalverhuurder over de (on)mogelijkheden. 
NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
31 mei 2021


UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 3 juli 2021
IN HOTEL THEATER FIGI TE ZEIST
(Het Rond 2, 3701 HS Zeist)
(parkeren is mogelijk in de parkeergarage in de Jufferstraat,
voorbij hoofdingang FIGI 1ste straat rechts. Uitrijkaart beschikbaar.


Vanwege de omstandigheden rondom de uitbraak van het Coronavirus is de eerder geplande Algemene Leden Vergadering verplaatst naar 3 juli 2021.
Belangrijk agendapunt is het voorstel “werkwijze benoeming bestuursleden, de nieuwe statuten, de competentiesets en het huishoudelijk reglement”.
Over deze onderwerpen moet worden gestemd, waarbij twee-derde meerderheid van het totale ledenbestand noodzakelijk is, het zogenaamde quorum. Hoewel we natuurlijk hopen op een grote aanwezigheid, is het een utopie om te verwachten dat er twee-derde meerderheid van het totale ledenbestand aanwezig zal zijn. Daarom wordt voor de stemming over deze specifieke onderwerpen, de vergadering geschorst en zal aansluitend (in de middag) een tweede vergadering, BLV, plaats vinden, waarbij stemming op “werkwijze benoeming bestuursleden, de nieuwe statuten, de competentiesets en het huishoudelijk reglement”. “slechts” twee-derde meerderheid van de aanwezige leden noodzakelijk is. Ik wil u verzoeken hiermee rekening te houden.

Omdat in de concept statuten een gewijzigde procedure wordt voorgesteld om adspirant bestuursleden en/of bestuursleden die zich herkiesbaar stellen te laten solliciteren en te benoemen, worden er op 3 juli geen kandidaten voorgesteld waarop die dag kan worden gestemd. Hiertoe is het noodzakelijk dat er een Bijzondere Ledenvergadering wordt belegd met de benoeming van de nieuwe bestuursleden als agendapunt. Deze BLV zal waarschijnlijk plaats vinden z.s.m. in het najaar 2021.
Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op zaterdag 3 juli 2021 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Afmeldingen voor de ALV ook richten aan de secretaris op bovenstaand emailadres.

 

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Wij benadrukken nogmaals dat aanmelding VERPLICHT is. U kunt zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 30 juni 2021.

Aanvang van de vergadering is 10.30 uur, zaal open vanaf 09.30 uur, graag ter plaatse (atrium 1ste verdieping) aanmelden i.v.m. stemrecht tijdens de vergadering. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandise stand is aanwezig.

Om 10.15 uur is er een appèl en worden leden die ons ontvallen zijn herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.

Concept agenda*:
1. Opening door de voorzitter om 10.30 uur.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de vorige ALV 2019. (link naar concept verslag ALV 2019).
4. Ingekomen en uitgegane stukken voor deze vergadering.
5. Verslag van de Kas Controle Commissie 2019 en 2020. (Link naar verslag KCC 2019, Link naar verslag KCC 2020).
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 en 2020. (Ligt ter inzage tijdens ALV).
b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag. (Ligt ter inzage tijdens ALV).
7. a. Voorstel begroting 2021. (Ligt ter inzage tijdens ALV).
b. Vaststelling begroting 2021. (Ligt ter inzage tijdens ALV).
c. Ledenadministratie. (link naar verslag).
8. Benoeming van nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling.
9. Jaarverslag van de secretaris.
a. 2019. (link naar jaarverslag 2019).
b. 2020. (link naar jaarverslag 2020).
10. Jaarverslag communicatie (link naar verslag).
11. Jaarverslag merchandising. (link naar verslag).
12. Jaarverslag activiteiten 2019 en 2020, materieel, logistiek en jaardraaiboek. (link activiteiten).
13. Jaarverslag NOS en sociaalfonds, alleen 2019; daarna NOS 2.0 (link naar verslag en link naar bijlage).
14. Reünie 2019. (link naar verslag).
15. Presentatie:
a. Adviesrapport Toekomstbestendig bestuur (link naar rapport).
b. Concept Statuten NUV (link naar statuten).
c. Concept Huishoudelijk reglement NUV (link naar HR).
16. WVTTK / Rondvraag.
17. Sluiting van de vergadering.
Om 12:30 uur zal de vergadering worden onderbroken voor een Lunch in het Atrium (1ste verdieping). Om 13:30 uur zal de vergadering worden hervat.

Aansluitend aan de ALV zal na een korte schorsing worden aangevangen met een BLV ivm het stemmen op de vernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement.

Concept Agenda BLV* (zie bladzijde 1 voor toelichting):
Aanvang van deze vergadering na de ALV en een korte schorsing.
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Concept Statuten NUV.
4. Concept Huishoudelijk reglement NUV.
5. WVTTK / Rondvraag.
6. Sluiting van de vergadering.

De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk drankje.