Reglement Sociaal Fonds

  REGLEMENT SOCIAALFONDS NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING

ACHTERGRONDEN

Tijdens de uitzending in Libanon is het zogenaamde Libanonfonds opgericht, met als oogmerk het steunen van individuele ex Libanon-gangers en/of hun nabestaanden. Enige jaren geleden raakte dit fonds nagenoeg uitgeput en is het saldo ad . € 800,75 op 8 april 2006 overgedragen aan de NUV. De stichting die het eerder neheerde is geliquideerd. Om in de geest van het voormalige fonds de uitvoering te blijven continueren is in 2010 besloten om van de contributie € 1 te reserveren per lid. Dit bedrag is samen met de Onno Zegveld schenking in een kosten egalisatie voorziening in het financiële verslag van elk jaar verantwoord.

 Dit reglement is hiervan de nadere uitwerking.

 1. DOELSTELLING

De NUV richt een sociaalfonds op met als doel:

  1. het bekostigen van lief en leed binnen de vereniging.
  2. het bekostigen van uitgaven voor het lenigen van nood van individuele leden.

 

2. UITWERKING

  1. Het fonds wordt gevuld vanuit de lidmaatschapsgelden en vanuit externe fondsen en donaties.
  2. Het fonds wordt gebruikt voor uitgaven die vallen onder de in punt 2 geformuleerde doelstellingen, voorgesteld door het aangewezen commissielid, en naar inzicht van het bestuur.
  3. Bij aanvragen voor individuele steun, wordt eerst bekeken of er geen andere externe fondsen ter beschikking staan. Men beziet daartoe de mogelijkheden van fondsen als: het VI, de Gezamenlijke Militaire Fondsen, BNMO, Defensie, etc.
  4. Gezien de beperkte omvang van het fonds is het niet de bedoeling om het hele fonds te gebruiken voor een persoon, of zijn/haar nabestaanden. Het fonds kan slechts aanvullend zijn.
  5. Verzoeken voor het gebruik van het fonds worden gericht en bezien door het commissie- of bestuurslid sociaalfonds en voorgelegd aan het bestuur.

 

3. VERANTWOORDING

  1. Inkomsten en uitgaven worden vastgelegd in de voorziening en gepresenteerd in het jaarlijkse financiële verslag.
  2. Het bestuurslid sociaalfonds geeft jaarlijks een overzicht van de bestedingen en resterende omvang tijdens de ALV.
  3. In het jaarverslag van dit commissie- of bestuurslid wordt aangegeven of er een beroep is gedaan op het fonds, zonder de namen van individuele gevallen te benoemen, dit i.v.m. de privacy. Het bestuur en de kas commissie kunnen desgewenst inzicht krijgen in de individuele besteding en de verantwoording daarvan.

 Het Sociaalfonds wordt jaarlijks als vast agendapunt geëvalueerd in de ALV .