BELEIDSPLAN 2013 – 2018

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING

Bestuur, 01-02-2013

 1. INLEIDING

1.1.       De Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van Nederlandse veteranen die tussen 1979 en 1985 actief en eervol hebben gediend bij het Nederlandse Unifil Bataljon, Dutch Infantery Coy, het hoofdkwartier in Naquora en andere plaatsen in het operatiegebied, mits gekoppeld aan de missie (bijvoorbeeld het KMar detachement in Tel Aviv).

1.2.       De NUV heeft 5 kernwaardes die zij wil nastreven: saamhorigheid, informatie, belangenbehartiging en zorg, representatie en herdenking. Het beleidsplan 2013 – 2018 is gebaseerd op die kernwaardes. 

 1. SAAMHORIGHEID

 2.1.       De belangrijkste drijfveer voor Unifillers en hun dierbaren om lid te worden van de NUV is: oude maten ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Zeker in het verleden was dat nog gericht op de post, het peloton of de compagnie, maar in de loop van de tijd ontstaan andere verbanden (wij genezerikken, wij KMar, wij mortieristen, wij van de Charley.. en relaties die ontstaan op het werk, via Facebook, in de regio, etc). Oftewel de band verschuift naar postgenoten naar lot- en ervaringsgenoten.

2.2.       De belangrijkste bestaansreden van de NUV is om de saamhorigheid te faciliteren: door eens per 5 jaar een grote reünie te organiseren, door regionale activiteiten, door contacten via de website en Facebook, door informatie te verstrekken en vooral door er te zijn voor Unifillers.  

 1. INFORMATIE

3.1.       Unifillers hebben behoefte aan informatie over “toen”, over veteranenzaken, over het wel en wee van hun maten, over Defensie en over Libanon, veteranenaangelegenheden, etc. De NUV moet dit realiseren door een goed blad dat (mede) gericht is op Unifil, door een up to date website en deelname aan publicaties in de Checkpoint en informatieverstrekking via sociale media (Facebook) en eventueel andere organen. De Dubbel Vier en de website zijn vooralsnog de belangrijkste informatiedragers naar de leden.

3.2.       De NUV participeert daarom en uit een oogpunt van belangenbehartiging actief in alle initiatieven van Defensie, Veteranen Platform (VP), Veteranen Instituut (VI) en initiatieven van Unifillers om de informatie naar de leden te verbeteren.

3.3.       De NUV participeert daarom actief in een werkverband met het VP en het VI dat gericht is op het gebruik van sociale media.  

 1. BELANGENBEHARTIGING EN ZORG

 4.1.       De NUV komt op voor de belangen van haar leden door activiteiten te organiseren, door zorg te verlenen, door informatie te verstrekken en ook door op diverse niveaus de belangen van Unifillers op alle relevante niveaus te vertegenwoordigen en te verdedigen.

 4.2.       Dit doet de NUV voornamelijk door te participeren in het VP. 

 4.3.       Een tweede lijn is om direct bij beslissers (bijvoorbeeld leden van het kabinet en burgemeesters) en beïnvloeders (bijvoorbeeld kamerleden) te lobby-en.

 4.4.       Een derde lijn is om de publiciteit te zoeken.

 4.5.        De NUV treedt voornamelijk op via de eerste lijn, maar houdt alle andere opties open door samenwerking met andere veteranenorganisaties en directe contacten met autoriteiten en politici.

 4.6.       Een bijzonder aspect hierbij is de daadwerkelijke zorg voor/aan veteranen en hun dierbaren. We hebben een werkend nuldelijnssysteem, dat we stap voor stap gaan verbeteren en integreren in alle activiteiten van de NUV. Dit wordt in de komende jaren verbeterd. Structurele problemen van Unifillers worden door de NUV neergelegd bij het VI, VP, het Landelijk Zorgssysteem Veteranen (LZV), politieke partijen en het bestuur van Nederland.

 4.7.       NUV leden in problemen kunnen dus rekenen op de nuldelijnszorg en op het sociaalfonds. Ook spant het bestuur zich in om in voorkomend geval andere bronnen aan te boren, zoals: De Basis, het LZV of de Gezamenlijke Militaire Fondsen, etc.  

 1. REPRESENTATIE

 5.1.       Om de belangen van Unifillers te ondersteunen, is de NUV zichtbaar aanwezig bij relevante gebeurtenissen zoals dodenherdenkingen, defilés, commando-overdrachten, recepties, etc. Voor een deel gebeurt dit door het bestuur, voor een deel door detachementen van NUV-leden.

 5.2.       Daarbij wil de NUV representatief, respectabel en professioneel overkomen in gedrag en uitstraling. Op bepaalde momenten willen we ook nadrukkelijk aanwezig zijn met grote detachementen: 4 mei in Loenen, De Dam  en Havelte, Wageningen en Veteranendag.

 5.3.       De NUV geeft daar bij ook invulling geven aan activiteiten als voorlichting, onderwijs, etc. Hiermee ondersteunt zij direct de verbetering van de positie en uitstraling van veteranen en in het bijzonder die van Unifil veteranen.

 5.4.         Wij zijn bereid als organisatie het stokje over te nemen van de oudere veteranen. 

 1. HERDENKING

6.1.       Unifillers hebben diep respect voor al die mensen die het hoogste offer hebben gegeven voor de veiligheid van de wereld. In Nederland betreft dit met name militairen, politiemensen, brandweermensen, beveiligers, ambulancepersoneel, kortom iedereen die zich hiervoor inzet. Met overigens wel een duidelijk accent op (oud)militairen.

6.2.       Ook betonen we ons respect voor buitenlandse militairen en veteranen. Waar nodig en mogelijk onderhouden we daarmee banden en betuigen ons respect bij ceremonies, vooral  als het gaat om onze oud Unifilcollega’’s uit Ierland, Zweden, Noorwegen en Frankrijk. Hierbij waken we ervoor dat we niet doorslaan naar een uitjes- en declaratiecircus voor bestuursleden.

6.3.       Herdenken betekent dat de dodenherdenkingen op De Dam, Loenen en Havelte, belangrijke ceremonies zijn, waar we de juiste aandacht aan besteden. 

REGIMENT JOHAN WILLEM FRISO

7.1.       We koesteren de band met onze moedereenheid: 44 Pantserinfanteriebataljon JWF. We participeren actief in hun regimentsactiviteiten. Daarbij dragen wij er zorg voor dat we minimaal de zelfde professionele uitstraling hebben als onze parate broeders. Wij ondersteunen JWF met onze ervaring en zorgen ervoor dat JWF trots op ons kan zijn.

7.2.       Desalniettemin zijn wij geen ondercommandant van C-44 Painfbat, omdat we als het gaat om belangenbeharting een eigen, zij het respectabele, koers willen varen.

OVERIGE RELATIES

8.1. De NUV erkent dat we in de komende jaren de oudsten zijn van de jongere veteranen en als zodanig erkennen wij onze voorbeeld en voortrekkersrol in het aanpakken van problemen, onze professionele uitstraling en wij streven er naar om ons op het meest hoge niveau te presenteren en te functioneren.

8.2. De NUV werkt met iedereen samen die een gunstige invloed kunnen hebben op veteranen in het algemeen en Unifillers in het bijzonder. Voorbeelden: het VP, het VI, het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht, Blue Helmets, buitenlandse Unifilveteranen, de Oude Stomp, Inloophuizen (o.a.  de Treffer te Eindhoven en het Elders Hoes te Limburg), MDKL en alle andere partijen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de positie van Unifil-veteranen.

CONCRETE  DOELSTELLINGEN

9.1.       De NUV wil een grote, effectieve en erkende organisatie zijn voor de Libanonveteranen, waardoor zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen worden ondersteund in de onderlinge communicatie en zorg. In de komende vijf jaar moeten daarbij de volgende prestaties worden behaald om te kunnen fungeren als goed/erkend ontmoetings- en communicatiepunt en orgaan voor belangen behartiging:

 • het zorg dragen voor een jaarlijkse dodenherdenking en reünie bij het monument in Havelte voor 30 - 60 leden;
 • het deelnemen aan de jaarlijkse dodenherdenking in Loenen met 30 - 60 leden;
 • het deelnemen aan het jaarlijkse defilé in Wageningen met een peloton van 40 tot 60 leden;
 • het zorg dragen voor een jaarlijkse bijeenkomst bij de activiteiten op het Malieveld waarbij minimaal 200 leden aanwezig zijn;
 • het zorg dragen voor een vijfjaarlijkse dodenherdenking en reünie bij het monument in Havelte, met een deelname van 3000 deelnemers leden;
 • het zorg dragen voor het (verder) uitbouwen van het orgaan de Dubbel Vier tot een professioneel kwartaalblad met een omvang van 1000 – 1300 exemplaren, dat een zodanige kwaliteit heeft dat het ook naar relevante organen buiten de NUV en het Regiment kan worden aangeboden, om daarbij de onderlinge verbondenheid en belangen en prestaties uit te dragen;
 • het onderhouden van website met daarop actuele informatie en een levendig en professioneel forum voor het uitdragen van standpunten, discussies, problemen, etc;
 • de georganiseerde deelname aan activiteiten als: de Veteranendag, de Vierdaagse, Regimentsactiviteiten, nationale, provinciale en lokale dodenherdenkingen;
 • het zorg dragen voor een actieve rol als het gaat om de zorg voor veteranen door de eigen veteranen te informeren over zorgmogelijkheden, de overheid te informeren over de situatie van veteranen die zorg nodig hebben en aandacht te vragen voor schrijnende gevallen en/of gevallen die vanwege procedures, regelgeving, miscommunicatie, etc, tussen wal en schip dreigen te vallen, de zogenaamde nuldelijnszorg;
 • het opzetten van een regionaal/provinciaal systeem, waardoor de NUV voor de veteraan in de komende jaren de “vereniging om de hoek” wordt.

9.2.       De NUV is daarom in vijf jaar verder uitgegroeid tot een erkende organisatie die bekend staat als autoriteit op het gebied van vredesoperaties, door:

 • zich vanuit de eigen ervaring te mengen in discussies over vredesoperaties;
 • ervaringen daarover uit te dragen;
 • de beschikbaarheid van veteranen die zich namens de NUV willen presenteren als ervaringsdeskundigen in forums, panels, oefeningen, discussiebijeenkomsten, … te regelen;
 • de deelname aan relevante organisaties;
 • het uitdragen van de organisatie, onder meer door het verspreiden van de Dubbel 4.

 9.3.       De NUV krijgt autoriteit door te zorgen dat:

 • er in 2013 een professioneel bestuur en landelijke structuur is;
 • het ledenbestand binnen vijf jaar uitgroeit tot boven de 1100 leden;
 • het voor de leden een zichtbare organisatie en middel is waarmee de afgesproken doelstellingen worden gehaald en die als kan fungeren als vraagbaak voor de leden, de NUV bekijkt daarvoor op korte termijn hoe gekomen kan worden tot een regionale opzet;
 • de leden optimaal worden betrokken bij bestuur en beleid van de vereniging;
 • het een potentieel aan ervaringsdeskundigen verzamelt, die naar behoefte kunnen worden ingezet, vooral ten aanzien van zorg.

9.4.       De NUV is binnen twee jaar communicatief professioneel, door een Dubbel Vier die zowel intern als extern als een visitekaartje kan worden beschouwd, een professionele website, door gebruik te maken van Hyves, Linkedin, etc, stands bij tentoonstellingen, manifestaties, deelname aan fora, etc.

9.5.       De  NUV behoudt een gezonde financiële basis voor de toekomst door:

 • een goed en transparant financieel management;
 • een financiële bijdrage van de leden, waarbij er een evenwicht is tussen ambitie en datgene wat de leden willen inbrengen;
 • uitbreiding van het sponsorbestand.  

9.6.       De NUV zorgt in de jaren naar een zodanige financiële reserve dat eenmalige calamiteiten of unieke grote projecten kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld grootschalige aandacht in 2019 voor de start van de operatie in 1979 als opmaat voor het 50 jarig jubileum (2029).

9.7.       Kortom: de NUV is in 2014  DE vereniging van veteranen op basis van prestaties en unieke uitstraling, zonder bedreiging naar/voor anderen. Zij wil daarbij haar unieke omvang en ontstaansreden tendienste stellen voor haar eigen veteranen, maar als dat gewenst/gevraagd is, ook voor anderen.

10. FINANCIEN

10.1. De belangrijkste geldstroom voor de NUV is de contributie van de leden, voor het aankomend verslagjaar vastgesteld op € 26 per jaar/lid. 

10.2. Andere ibelangrijke geldstromen zijn de subsidies van het VFonds, het Veteranen Instituut, advertenties in de Dubbel Vier en op de website, alsmede de opbrengsten van de merchandising.

10.3. De geldstromen worden beheerd door het bestuur, gedelegeerd aan de Penningmeester. De inkomsten- en uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

10.4. Het bestuur werkt met een begroting om toekomstgerichtte informatie te verwerken. De begroting bevat eerder genoemde kernwaardes en de daarbij behorende activiteiten.

I.J. Duine, secretaris